logo HomeNET

Інтернет до кожної оселі!

Головна Оплата Договір Контакти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання інформаційних послуг

м. Київ

  Товариство з обмеженою відповідальністю «ХОУМНЕТ», іменоване надалі ВИКОНАВЕЦЬ, в особі генерального директора Лопаткіна Василя Сергійовича, що діє на підставі Статуту, пропонує послуги доступу до інформаційних ресурсів мережі Інтернет (далі - Послуги) будь-якій фізичній чи юридичній особі, іменованому надалі АБОНЕНТ.

  У відповідності зі статтею 633 Цивільного Кодексу України, безумовним прийняттям (акцептом) умов цього публічного договору вважається здійснення АБОНЕНТОМ платежу в рахунок оплати Послуг та отримання відповідного фінансового документа, що підтверджує факт оплати.

1.1. ВИКОНАВЕЦЬ забезпечує доступ абонента до інформаційних ресурсів (в тому числі: доступ до глобальної мережі Інтернет).

1.2. Послуга доступу до інформаційних ресурсів надається у точній відповідності з діючими тарифами та умовами, опублікованими в Інтернеті на веб-сайті ВИКОНАВЦЯ за адресою http://homenet.kiev.ua.

1.3. АБОНЕНТ сплачує послуги ВИКОНАВЦЯ за чинним Тарифом.


2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:

2.1.1. Надавати Абоненту Послуги згідно з чинним Договором, Тарифами та Умовами надання послуг.

2.1.2. Забезпечити надання Абоненту якісних послуг зв'язку.

2.1.3. Не розголошувати третім особам персональні ідентифікаційні дані АБОНЕНТА і використовувати їх тільки для обліку та контакту з АБОНЕНТОМ.

2.1.4. Своєчасно попереджати АБОНЕНТА про зміни в Договорі та Тарифах шляхом публікації змін на офіційному сайті ВИКОНАВЦЯ не менше ніж за 10 (десять) календарних днів перед вступом змін в силу.

2.1.5. Забезпечувати підключення АБОНЕНТА протягом п'яти календарних днів з моменту подачі заявки на підключення, за умови, що є така технічна можливість.

2.1.6. У разі незгоди з новою редакцією Договору, АБОНЕНТ має право припинити користування Послугою відповідно до п. 8.

2.1.7. Оперативно реагувати на повідомлення АБОНЕНТА про несправності. Виконання робіт з усунення несправностей проводиться відповідно до п.3 цього Договору.

2.1.8. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право періодичного контролю діяльності АБОНЕНТА в частині недопущення розсилки спаму і вірусів, попередження, а в разі необхідності, відключенняАБОНЕНТА.

2.1.9. Про зміну банківських реквізитів ВИКОНАВЕЦЬ повідомляє через сайт http://homenet.kiev.ua не пізніше, ніж за 20 днів до вступу змін в силу.

2.2. АБОНЕНТ зобов'язується:

2.2.1. Своєчасно і в повному обсязі вносити оплату згідно з вибраним тарифом і замовленими послугами.

2.2.2. Виконувати умови діючого Договору та умови надання Послуг.

2.2.3. Стежити за станом свого Особового рахунку за допомогою персональної сторінки на сайті ВИКОНАВЦЯ в особистому кабінеті, де враховується вся інформація щодо спожитих послуг і платежів.

2.2.4. Своєчасно проводити оплату наданих додаткових Послуг платежем відповідно до чинних Тарифів та порядком розрахунків.

2.2.5. Зберігати квитанцію, що підтверджує оплату Послуг за поточний місяць не менше одного календарного місяця після надання таких Послуг.

2.2.6. Не розголошувати третім особам персональні ідентифікаційні дані доступу до Послуги.

2.2.7. Систематично ознайомлюватися зі змінами в Договорі, Тарифах та умовах надання Послуг, а також інших технологічних і організаційних змінах, що розміщуються на офіційному сайті ВИКОНАВЦЯ.

2.2.8. Повідомляти диспетчеру ВИКОНАВЦЯ по телефону про виниклі збої або погіршення якості зв'язку за місцем свого підключення, а також про будь-які аварійні ситуації, що унеможливлюють отримувати послугу на території АБОНЕНТА.

2.2.9. Надавати службовцям ВИКОНАВЦЯ необхідне сприяння у проведенні робіт на території АБОНЕНТА.

2.2.10. Не надавати послуги доступу в Інтернет третім особам і не проводити, пов'язану з цим, комерційну діяльність через мережу ВИКОНАВЦЯ без додаткової з ним Угоди.

2.2.11. Не допускати розсилки спаму і вірусів в Мережі.

2.2.12. Не вчиняти протиправних дій, пов’язаних з Послугою та передбачених законодавством України.

2.2.13. Не вчиняти дії спрямовані проти нормального функціонування мережі ВИКОНАВЦЯ.

2.2.14. Використовувати отримані за цим Договором послуги відповідно до законодавства України та правилами, прийнятими в мережі Інтернет.

2.2.15. Повідомляти ВИКОНВЦЯ про зміну своїх контактних телефонів.


3.1. Заявки про збої в роботі Мережі приймаються операторами чергової служби за телефонами та час вказаними на сайті ВИКОНАВЦЯ.

3.2. Виконання заявки проводиться в робочий час в термін не більше 24 робочих годин, за винятком тих випадків, коли причиною збоїв є акти вандалізму або форс-мажорні обставини, в цих випадках час відновлення може бути більше і заздалегідь не визначається.

3.3. Інформація про можливі перерви у зв'язку, на час проведення профілактичних робіт, розміщується на сайті ВИКОНАВЦЯ не менше ніж за 8 годин до початку їх виконання.

3.4. Не є підставою для пред'явлення претензій за якістю послуг до ВИКОНАВЦЯ наступні обставини:

 • знеструмлення будівлі на території АБОНЕНТА;
 • застосування абонентом нестандартного або неліцензійного програмного забезпечення;
 • пошкодження кабельних систем з вини АБОНЕНТА, третіх осіб або природних явищ;
 • аварійний вихід з ладу обладнання ВИКОНАВЦЯ;
 • застосування АБОНЕНТОМ нестандартного кінцевогообладнання.

4.1. Оплата послуг проводиться в гривнях у безготівковій формі відповідно до чинних Тарифів.

4.2. Прийняті від АБОНЕНТА грошові кошти враховуються ВИКОНАВЦЕМ на особовому рахунку АБОНЕНТА.

4.3. Послуги надаються за умови наявності коштів на особовому рахунку АБОНЕНТА.

4.4. Оплата приймається через банківський переказ на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ з обов'язковим зазначенням ідентифікаційних даних АБОНЕНТА (особового рахунку) в призначенні платежу, або іншим способом згідно інформації розміщеної на сайті ВИКОНАВЦЯ.

4.5. Списання з особового рахунку коштів АБОНЕНТА проводиться регулярно першого числа календарного місяця відповідно до обраного тарифного плану.

4.6. Списання з особового рахунку коштів АБОНЕНТА за разові послуги проводиться за фактом їх надання.

4.7. Грошові кошти з особового рахунку АБОНЕНТА не списуються у разі призупинення обслуговування за заявою АБОНЕНТА.

4.8. ВИКОНАВЕЦЬ має право призупинити обслуговування АБОНЕНТА в разі невиконання АБОНЕНТОМ пункту 2.2.1. Договору.

4.9. Кредит довіри.

4.9.1. АБОНЕНТ може скористатися кредитом довіри, протягом якого зобов'язується погасити свою заборгованість.

4.9.2. Кредит довіри може бути наданий з 1-го по 4-е число поточного місяця включно за умови, що у АБОНЕНТА не було заборгованості в попередньому календарному місяці і дозволяє отримати доступ до Послуги незалежно від стану особового рахунку.

4.9.3. Кредит довіри активується АБОНЕНТОМ самостійно на персональній сторінці особового кабінету на сайті ВИКОНАВЦЯ.


5.1. Підключення АБОНЕНТА здійснюється силами ВИКОНАВЦЯ або із залученням підрядних організацій.

5.2. При підключенні АБОНЕНТУ, за необхідності, надається кінцеве обладнання. Обладнання може бути передано на платній або безоплатній основі за домовленістю сторін в кожному конкретному випадку, про що складається окремий акт передачі обладнання, в якому вказуються умови передачі такого обладнання.

5.3. АБОНЕНТ дозволяє ВИКОНАВЦЮ використання кабельних каналів, стовпів, опор, та таке інше, що належать АБОНЕНТУ на правах приватної та колективної власності де проводиться підключення, які необхідні для здійснення можливості підключення.

5.4. Після підключення АБОНЕНТУ повідомляється персональний особовий рахунок, на якому в подальшому проводиться облік руху коштів АБОНЕНТА.

5.5. Надання ВИКОНАВЦЕМ та отримання АБОНЕНТОМ послуг починається протягом години з моменту зарахування грошових коштів на особовий рахунок АБОНЕНТА.


6.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих зобов'язань винна Сторона несе матеріальну відповідальність у порядку і на підставах, передбачених чинним законодавством України та за цим Договором.

6.2. У випадку порушення Абонентом п.п. 2.2.8., 2.2.9., 2.2.10., 2.2.11. ВИКОНАВЕЦЬ має право припинити надання послуг Абоненту без його згоди до усунення порушень умов цього Договору.

6.3. Усі спори між Сторонами в рамках цього Договору підлягають розв'язанню шляхом переговорів, а при не досягненні згоди, шляхом звернення до суду.


7.1. Оскільки Інтернет є добровільним об'єднанням різних мереж, ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за доступність і нормальне функціонування не підконтрольних йому окремих сегментів зовнішнього Інтернету.

7.2. ВИКОНАВЕЦЬ не контролює і не несе відповідальності за якість та правдивість одержаної АБОНЕНТОМ інформації з зовнішньої мережі Інтернет.

7.3. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за понесені АБОНЕНТОМ збитки, пов'язані з доступом сторонніх осіб до інформації і устаткуванню АБОНЕНТА.

7.4. АБОНЕНТ самостійно відповідає за свої дії, які призвели до заподіянню шкоди особі або майну громадян, юридичним особам, державі або порушили етичні принципи суспільства в результаті прямого або непрямого використання Послуги.

7.5. Ні за яких обставин ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний АБОНЕНТОВІ або третім особам в результаті використання або неможливості використання послуг, або понесений у результаті помилок, пропусків, перерв у роботі, видалення файлів, зміни функцій, дефектів, затримок в роботі при використанні Послуги.

7.6. АБОНЕНТ дозволяє ВИКОНАВЦЮ зберігати і робити обробку своїх персональних даних, які використовуються для обліку руху коштів та зв'язку з АБОНЕНТОМ, за умови їх нерозголошення третім особам без згоди АБОНЕНТА або наявних на те законних підстав.

7.7. АБОНЕНТ зобов'язується не робити ВИКОНАВЦЯ відповідачем по будь-яких зобов'язаннях, витратам, а також по прямим або непрямим збитків, пов'язаних з:

 • використання третіми особами наданих Абоненту послуг і можливостей;
 • подальшим використанням ресурсів і можливостей мережі Інтернет, що має місце внаслідок доступу до Послуги;
 • розміщенням, отриманням або неотриманням будь-якої інформації в мережі Інтернет;
 • зміною параметрів підключень, що надаються Абоненту для отримання Послуги;
 • аварійним відключенням або призупиненням надання послуг Абоненту;
 • несвоєчасним наданням Абоненту потрібних йому послуг, в зв’язку з аварійною ситуацією у мережі;
 • несвоєчасним повідомленням АБОНЕНТА про відключення, призупинення або зміну параметрів надаваних послуг з поважних причин, або при не можливості зробити таке повідомлення.

8.1. При порушенні АБОНЕНТОМ умов цього Договору та/або Умов надання послуг ВИКОНАВЕЦЬ має право на одностороннє розірвання Договору.

8.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право розірвати Договір в односторонньому порядку, якщо протягом трьох місяців після повного вичерпання коштів на Рахунку АБОНЕНТА, він не внесе чергової передоплати, або не повідомить про призупинення користування Послугою.

8.3. Сторони мають право на одностороннє розірвання Договору без пояснення причини.

8.4. При відмові АБОНЕНТА від отримання Послуги та розірвання даного Договору, без подання офіційно мотивованої відмови протягом двох днів з моменту початку надання послуг, надання послуг припиняється до моменту врегулювання відносин. При цьому послуги вважаються наданими і підлягають оплаті в розмірі обговореними в п.4.

8.5. Повернення залишку невикористаних коштів у поточному місяці з особового рахунку АБОНЕНТА при розірванні Договору з ініціативи або з вини АБОНЕНТА не проводиться. Виняток становлять авансові платежі на використання послуги в майбутніх періодах. Такі кошти повертаються Абоненту в повному обсязі.

8.6. Повернення залишку невикористаних коштів, згідно особового рахунку АБОНЕНТА, проводиться при розірванні Договору з ініціативи АБОНЕНТА

8.7. Повернення залишку відбувається банківським переказом за наданими АБОНЕНТОМ реквізитами на підставі поданої до ВИКОНАВЦЯ заяви.


ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «ХОУМНЕТ»
Юридична адреса: бульвар Академіка Вернадського, буд. 34/1, м.Київ, 03142
Код ЄДРПОУ: 37311102
рахунок IBAN: UA 25 300346 00000 26008020986601
Банк: ПАТ "Альфа-Банк"